Kaiki Bag (Silk applique)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk shirring)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk shirring & frill)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk frill)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk gather & ribbon)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk tote)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk bag & scarf)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk applique mini tote)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag (Silk mini tote)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (cover)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA

Kaiki Bag Catalog (spread)
Adv : KAIKI ZA