Spaghetti_Pastalina : Pillow type package
Adv : Beisia

Pizza : Pillow type package
Adv : Beisia

Pizza : Sales Floor Scenery
Adv : Beisia

Pizza : Sales Floor Scenery
Adv : Beisia

Instant soup 3P : Carton box
Adv : Beisia

Instant soup 8P : Carton box
Adv : Beisia

Instant soup : Sales Floor Scenery
Adv : Beisia

Instant soup : Sales Floor Scenery
Adv : Beisia

Macaroni : Pillow type package
Adv : Beisia

Macaroni : Sales Floor Scenery
Adv : Beisia

Macaroni : Sales Floor Scenery
Adv : Beisia

Mixture & Chopped Cheese : Pillow type package
Adv : Beisia