Bekkai Milk : 1L & 500ml Tetra pack
Adv : Beisia

Bekkai Milk Ice 6 Pack : Carton Box
Adv : Beisia

Bekkai Milk Ice Cheese & Chocolate : Cup
Adv : Beisia

Bekkai Yogurt & Milk Ice : Prapack
Adv : Beisia